Huurvoorwaarden

Artikel 1

Om de in het verhuurcontract aangewezen springkastelen te kunnen gebruiken, dient u over het volgende te beschikken:

Elektriciteit van 220V, minstens 16A te leveren tot aan de achterkant van het springkasteel.

Een vlakke oppervlakte, vrij van alle scherpe objecten (stenen, glas,….), bij voorkeur gras of zand waarop het springkasteel volledig vrij kan staan met een grootte van minimum 1 meter rondom het kasteel (afh van afmetingen kasteel, zie op onze website bij het gehuurde springkasteel).

Indien het springkasteel toch op een harde ondergrond (stenen) staat, of de bijgeleverde piketten niet kunnen gebruikt worden, dient de huurder zelf het nodige materiaal te voorzien om het springkasteel vast te zetten.

Artikel 2

Bij ondertekening van het verhuurcontract erkent de klant over alle nodige voorzieningen te beschikken teneinde de springkastelen te kunnen gebruiken zoals in Artikel 1 wordt aangeduid. De huurder staat in voor de bewaking en de bewaring van het gehuurde materiaal. Het gehuurde materiaal blijft ten alle tijden eigendom van de verhuurder. Na de in ontvangst name van het gehuurde materiaal gaat de klant akkoord met de staat waarin het materiaal zich bevindt. Door de in ontvangst name erkent de huurder uitdrukkelijk dat hij zich van de goede staat en de werking van de gehuurde goederen heeft vergewist en het gebruik ervan op de hoogte is. Tijdens de verhuurperiode is de klant volledig aansprakelijk voor alle geleden schade, bij diefstal zal de nieuwwaarde van een soortgelijk (zelfde afmetingen, obstakels, functionaliteit) springkasteel in rekening gebracht worden, alsook de kosten en vergoedingen die voortvloeien voor het in acht nemen van de lopende contracten mbt het verhuurde springkasteel.

Artikel 3

De klant staat in voor de op-, afbouw en gebruik van het gehuurde materiaal en is verantwoordelijk voor eventuele schade aan het materiaal of de eventuele schade ten gevolge van verkeerde op-, afbouw of gebruik. De verhuurder kan in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld voor eventuele ongevallen tijdens het gebruik, de op- of de afbouw. De huurder is verantwoordelijk voor alle schade aan personen of voorwerpen veroorzaakt door het gehuurde voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks, welke ook de oorzaak van de schade wezen. De klant volgt steeds de procedure inzake opbouw en afbraak zoals beschreven in de meegeleverde veiligheid- en gebruikshandleiding en/of instructies bij levering door de verhuurder. De klant is ertoe gebonden zijn burgerlijke verantwoordelijkheid naar aanleiding van het gebruik van springkastelen te laten verzekeren bij een erkende Belgische verzekeringsmaatschappij, verzekering welk elk ongeval zal dekken vanaf de in ontvangst name tot de wederafgifte, met afstand van elk recht op verhaal lastens de verhuurder. Gebruik van het verhuurde springkasteel is enkel mogelijk onder toezicht van een volwassene. Het is verboden het springkasteel te betreden met schoeisel, scherpe voorwerpen, juwelen en hete voorwerpen. Het is tevens verboden aan de muurtjes en de dwarsbalken te hangen of erop te klimmen en met eetwaren, snoepgoed of drank het springkasteel te betreden. Het gebruik van water, zand, modder,… is verboden in het springkasteel. Het springkasteel is niet toegankelijk voor kinderen jonger dan 3 jaar of ouder dan 14 jaar. Dieren zijn niet toegelaten op het springkasteel. Deze beperkingen zijn niet limitatief opgesomd. Alle schade anders dan normale slijtage, alsook eventuele reinigingskosten veroorzaakt door abnormaal gebruik zullen worden doorgerekend aan de huurder.

Artikel 4

In geval van slechte weersomstandigheden, waaronder o.a. regen, wind, … staat de huurder in voor het gehuurde materiaal. De huurder dient aldus in geval van gevaar voor het gehuurde materiaal de nodige maatregelen te treffen om de veiligheid te waarborgen en het materiaal en zijn omgeving te vrijwaren voor eventuele schade. Het springkasteel dient te allen tijde opgeblazen te blijven ook bij regen, bij hevige rukwinden moet het springkasteel afgelaten worden, ter plaatse dichtgevouwd worden en de blower weggenomen. Gebruik van een regenzeil of vast dak garandeert niet dat het springkasteel volledig droog zal blijven bij regen.

Artikel 5

Indien het springkasteel in geval van vochtigheid of regen niet opgeblazen is, dienen volgende maatregelen te worden genomen: Water laten aflopen alvorens af te laten, vervolgens torens en muren naar binnen plooien om dan het springkasteel in twee te plooien. Bij langdurige huur moet het springkasteel tijdens de nacht op een droge, beveiligde plaats worden opgeborgen na zorgvuldig opvouwen zoals beschreven in de meegeleverde veiligheid- en gebruikshandleiding en/of instructies bij levering door de verhuurder. Er zullen controles uitgevoerd worden op het naleven hiervan, bij overtreding behouden we ons het recht om het springkasteel onmiddellijk te verwijderen zonder dat een teruggave van de huursom kan geëist worden door de huurder. Alle gebeurlijke schade zal op de klant worden verhaald.

Artikel 6

Alle prijzen en kortingen vermeld op de website en folders zijn inclusief BTW. Bij in ontvangst name van het gehuurde materiaal dient de volledige huurprijs (in contanten) alsook de waarborgsom betaald te zijn. Indien de klant niet in staat is het gehuurde materiaal in ontvangst te nemen op de overeengekomen leveringsdatum behoudt de verhuurder zich het recht voor om alle gebeurlijke schade op de klant te verhalen.

Artikel 7

Alle facturen dienen contant betaald te worden. Alle openstaande rekeningen worden vanaf de vervaldag van rechtswegen en zonder enige ingebrekestelling verhoogd met een nalatigheidsintrest van 12% per aangegeven maand en een forfaitaire schadevergoeding van 10% van het verschuldigde bedrag met een minimum van 125 euro. In geval van niet betaling op de vervaldag van een factuur wordt ieder lopend contract van rechtswege ontbonden worden met voorbehoud van alle rechten van de verhuurder om eventuele schade ten gevolge van ontbinding op de huurder te verhalen. De geleverde goederen blijven volledig eigendom van de verhuurder tot de volledige voldoening van alle vorderingen, en kunnen in geval van niet tijdige betaling worden teruggevorderd.

Artikel 8

In geval van niet of laattijdige levering zal de klant geen enkele schadevergoeding kunnen eisen van de verhuurder.

Artikel 9

Eventuele klachten dienen binnen de vijf dagen per aangetekend schrijven na in ontvangst name van de levering aan de verhuurder bekend te worden gemaakt.

Artikel 10

Alle eventuele betwistingen vallen onder toepassing van het Belgische recht en onder de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken van Antwerpen.

Deze website maakt gebruik van cookies. Door verder te gaan accepteert u het gebruik van deze cookies.  Privacyverklaring